孥 nô (8n)

1 : Con, có nghĩa gọi chung cả vợ con. Như tội nhân bất nô 罪人不孥 bắt tội không bắt đến vợ con.
2 : Ðứa ở.