季 quý (8n)

1 : Nhỏ, em bé gọi là quý đệ 季弟.
2 : Cuối, tháng cuối mùa gọi là quý. Như tháng ba gọi là tháng quý xuân 季春. Ðời cuối cùng cũng gọi là quý thế 季世.
3 : Mùa, ba tháng là một quý, nên bốn mùa cũng gọi là tứ quý 四季.