孒 quyết, củng (3n)

1 : Ngắn, vật gì thẳng mà ngắn gọi là quyết.
2 : Một âm là củng. Kiết củng 孑孒 con bọ gậy, sau hóa ra con muỗi.