嬸 thẩm (18n)

1 : Thím, vợ chú gọi là thẩm.
2 : Em dâu cũng gọi là thẩm.