嬲 điểu, niễu (17n)

1 : Chòng ghẹo nhau. Cũng đọc là chữ niễu.