嬭 nãi, nễ (17n)

1 : Vú sữa.
2 : Tiếng xưng tôn trọng của đàn bà.
3 : Một âm là nễ. Người nước Sở gọi mẹ là nễ.