嬡 ái (16n)

1 : Tục gọi con gái người khác là lệnh ái 令嬡.