嬌 kiều (15n)

1 : Có ý mềm mại đáng yêu, nên xưa kia gọi con gái là a kiều 阿嬌.