嫺 nhàn (15n)

1 : Nhàn nhã, tập quen, cái gì đã thuần thục rồi đều gọi là nhàn.