嫩 nộn (14n)

1 : Non, vật gì chưa già gọi là nộn.
2 : Mới khởi lên.