嫜 chương (14n)

1 : Bố chồng. Tục gọi bố mẹ chồng là cô chương 姑嫜.