嫖 phiêu (14n)

1 : Nhanh nhẹn.
2 : Bây giờ mượn dùng để gọi kẻ cờ bạc rong là phiêu đổ 嫖賭.