嫄 nguyên (13n)

1 : Mẹ ông Hậu Tắc là bà Khương Nguyên 姜嫄.