嫁 giá (13n)

1 : Lấy chồng, Kinh Lễ định con gái hai mươi tuổi thì lấy chồng gọi là xuất giá 出嫁.
2 : Vẩy cho, vẩy tiếng ác cho người gọi là giá họa 嫁禍.