媾 cấu (13n)

1 : Lại kết dâu gia. Như như cựu hôn cấu 如舊昏媾 nghĩa là hai đời cấu kết dâu gia hòa hiếu với nhau, nên hai nước giảng hòa cũng gọi là cấu.
2 : Hợp.