媲 bễ (13n)

1 : Sánh ngang. Như bễ mĩ 媲美 đẹp ngang.