媟 tiết (12n)

1 : Nhờn (nhàm nhỡ) yêu nhau không có lễ gọi là tiết.