媛 viện, viên (12n)

1 : Con gái đẹp. Có khi đọc là viên.