婢 tì (11n)

1 : Con đòi.
2 : Tiếng đàn bà xưa tự xưng nhún mình. Như tì tử 婢子 nghĩa là kẻ hèn mọn này, kinh Lễ và Tả truyện dùng nhiều.