婆 bà (11n)

1 : Bà, đàn bà già gọi là bà.
2 : Tục gọi mẹ chồng là bà.
3 : Bà sa 婆娑 dáng múa lòa xòa, dáng đi lại lật đật.