娥 nga (10n)

1 : Tốt đẹp. Cho nên con gái hay đặt tên là nga.