娠 thần (10n)

1 : Chửa, đàn bà có mang đã đủ hình thể gọi là thần.