娓 vỉ (10n)

1 : Vỉ vỉ 娓娓 ý vị liền nối không dứt gọi là vỉ vỉ. Như vỉ vỉ khả thính 娓娓可聽 nói giảng giang nghe thích lắm.