姿 tư (9n)

1 : Dáng dấp thùy mị. Cho nên gọi dáng điệu con gái là tư sắc 姿色.
2 : Cũng như chữ tư 資.

姿
姿
姿