姮 hằng (9n)

1 : Hằng-Nga 姮娥 tương truyền Hằng-Nga là vợ Hậu-Nghệ, ăn cắp thuốc tràng sinh rồi chạy trốn vào mặt trăng, hóa làm con cóc, cũng gọi tên là Thường-Nga 嫦娥 nữa.