姬 cơ (9n)

1 : Tiếng gọi sang trọng của đàn bà. Họ Cơ là họ tôn thất nhà Chu, cho nên dùng làm tiếng gọi các bà quý phái.
2 : Nàng hầu, vợ lẽ.