姥 mỗ, mụ (9n)

1 : Tên đất, cũng như chữ 姆. Cũng đọc là mụ.