姞 cật (9n)

1 : Họ Cật. Con gái nước Yên gọi là Yên cật 燕姞.