姜 khương (9n)

1 : Họ vua Khương. Vua Thần Nông ở bên sông Khương, nhân lấy tên sông làm họ.