姓 tính (8n)

1 : Họ. Con cháu gọi là tử tính 子姓, thứ dân gọi là bách tính 百姓.