姍 san, tiên (8n)

1 : San tiếu 姍笑 chê cười.
2 : Một âm là tiên. Tiên tiên 姍姍 dáng con gái đi tha thướt.