妞 nữu (7n)

1 : Ở châu Mãn gọi con ngươi là nữu nữu.
2 : Về phương bắc gọi con bé xinh là nữu nữu.