妙 diệu (7n)

1 : Khéo, hay, thần diệu lắm. Tinh thần khéo léo mầu nhiệm không thể nghĩ nghị được gọi là diệu.
2 : Tuổi trẻ gọi là diệu niên 妙年.