妒 đố (7n)

1 : Ghen, đàn bà ghen gọi là đố.
2 : Mình không bằng người sinh lòng ghen ghét cũng gọi là đố.