妍 nghiên (7n)

1 : (Phụ lục) Cũng như chữ nghiên 姸.