妊 nhâm (7n)

1 : Chửa (có mang, có thai). Ðàn bà chửa gọi là nhâm phụ 妊婦.