妁 chước (6n)

1 : Làm mối, nghĩa là châm chước, hai họ xứng nhau mới làm mối.