奶 nãi (5n)

1 : Tiếng gọi chung của đàn bà.
2 : Tục gọi sữa là nãi.