女 nữ, nứ, nhữ (3n)

1 : Con gái.
2 : Sao Nữ.
3 : Một âm là nứ. Gả con gái cho người.
4 : Lại một âm là nhữ. Mày, cũng như chữ nhữ 汝.