奥 áo, úc (13n)

1 : Thần áo, đời xưa thờ thần ở góc tây nam nhà gọi là thần áo.
2 : Sâu xa, phàm sự gì tinh thần sâu xa khó hiểu đều gọi là áo. Như áo chỉ 奥旨, áo nghĩa 奥義 đều nghĩa là ý nghĩa uyên áo vậy.
2 : Nước Áo, nước Áo-địa-lợi ở châu Âu.
3 : Một âm là úc, cũng như chữ 燠.