奇 kì, cơ (8n)

1 : Lạ. Vật hiếm có mà khó kiếm gọi là kì.
2 : Khiến cho người không lường được cũng gọi là kì.
3 : Một âm là cơ. Số lẻ. Như một, ba, năm, bảy, chín là số lẻ.
4 : Thời vận trắc trở gọi là số cơ 數奇.
5 : Số thừa. Như nhất bách hữu cơ 一百有奇 một trăm có lẻ.