奄 yểm, yêm (8n)

1 : Bao la. Bao la có hết các cái gọi là yểm hữu 奄有.
2 : Chợt, vội.
3 : Yểm nhân 奄人 quan hoạn.
4 : Một âm là yêm. Lâu, cũng như chữ yêm 淹.