夥 khỏa (11n)

1 : Nhiều.
2 : Tục gọi những người cùng giúp việc kiếm ăn với mình là khỏa kế 夥計.