夤 di, dần (11n)

1 : Tiến lên. Nhân đút lót mà được chức nọ chức kia gọi là di duyên 夤緣.
2 : Xa.
3 : Chỗ thắt lưng.
4 : Cũng đọc là chữ dần.