夢 mộng, mông (11n)

1 : Chiêm bao, nằm mê.
2 : Một âm là mông. Mông mông 夢夢 lờ mờ, nghĩa là không biết đích xác gì cứ lờ mờ như người nằm mê.
3 : Tục viết là 夣.