够 cú, hú (11n)

1 : Nhiều, đầy đủ. Ta quen đọc là chữ hú.