夔 quỳ (23n)

1 : Ngày xưa bảo là một giống quái ở gỗ đá. Như con rồng có một chân gọi là con quỳ. Các đồ chuông đỉnh bây giờ khắc con ấy gọi là quỳ văn 夔紋.
2 : Ông Quỳ, một vị quan nhạc rất hiền đời vua Thuấn.
3 : Quỳ quỳ 夔夔 kính cẩn sợ hãi.