夊 tuy (3n)

1 : Dáng đi chậm chạp. (!) Trong sách Thiều Chửu không có bộ 35 Tuy 夊. Tất cả những chữ thuộc bộ này đều ghi chung vào trong bộ 34 Tri 夂. (!)