壻 tế (12n)

1 : Chàng rể. Vợ gọi chồng cũng dùng chữ tế. Như phu tế 夫壻 thầy nó.