壟 lũng (19n)

1 : Cái mả.
2 : Cái gò.
3 : Lũng đoạn 壟斷 kẻ tài mưu lợi. Choán nơi tiện lợi của người mà lõng hết lời vào mình.